Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • Netwerk Design: Het digitaal ontwerp kantoor gevestigd te Honselersdijk.
 • Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Netwerk Design een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door Netwerk Design.

3. Offertes en Aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Netwerk Design zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Netwerk Design behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaarden te wijzigen.

4. Overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdracht schriftelijk door Netwerk Design is aanvaard of bevestigd, dan wel op het moment dat Netwerk Design met uitvoering van de opdracht is begonnen.

5. Uitvoering van de Opdracht

 • Netwerk Design zal zich naar beste kunnen inspannen de opdracht uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • Netwerk Design heeft het recht om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

6. Intellectueel Eigendom

 • Alle rechten van intellectueel eigendom op alle door Netwerk Design ontwikkelde materialen, ontwerpen, concepten, etc., blijven eigendom van Netwerk Design tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Geheimhouding

 • Netwerk Design zal alle vertrouwelijke informatie die zij van de klant ontvangt geheimhouden en slechts aanwenden voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

8. Aansprakelijkheid

 • Netwerk Design is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten in door de klant verstrekte informatie.
 • De aansprakelijkheid van Netwerk Design is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van Netwerk Design wordt uitgekeerd.

9. Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 25% over het openstaande bedrag.

10. Geschillen

 • Op alle overeenkomsten tussen Netwerk Design en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Netwerk Design en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

11. Slotbepalingen

 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door Netwerk Design. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment van publicatie op de website van Netwerk Design.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld met zorg en zijn bedoeld om duidelijkheid te bieden aan zowel Netwerk Design als haar klanten. Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact met ons op.

Datum en plaats: 01-01-2024 te Honselersdijk

Naam en functie: Michel Romijn, eigenaar.

*Netwerk Design